Regulamin sklepu

I.    Postanowienia Ogólne 
1.   Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym https://wharmonii.com.pl działającym pod adresem: https://wharmonii.com.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.
2.   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a)   Sprzedawcy – rozumie się przez to Piotr Hempoliński - Nowik , prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą A&P Harmony Piotr Hempoliński- Nowik  z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Szybowcowej 67c/1 , NIP 9552064801.
b)   Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
c)   Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://wharmonii.com.pl
d)   Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie,
e)   Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT,
f)   Dostawcy – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą albo Pocztę Polską, która na skutek wyboru klienta dokona dostawy,
g)   Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta, 
h)   Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3.   Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

II.   Warunki dokonywania Zamówień
4.    Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na Towar poprzez wybór przycisku - „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.
5.    Informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, będą przesyłane Klientowi na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i treść złożonego przez Klienta Zamówienia.
6.    W Zamówieniu Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

III.   Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja Zamówień
1.    Z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
3.    Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
a)    złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
b)    złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
3.    Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
4.    Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
6.    Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

IV.   Zasady płatności

1.   Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:
a)   gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
b)   przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c)   kartą płatniczą - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość.
2.   W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko albo firmę Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w informacji o zarejestrowaniu Zamówienia w Sklepie).

Płatności należy dokonać na rachunek bankowy:  94 1090 1492 0000 0000 4913 2376

3.   Sprzedawca umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem serwisu PayU.pl. Wówczas uregulowanie płatności może odbyć się poprzez: kartę płatniczą m.in. VISA, MasterCard, Transfer, MultiTransfer, Płacę z Inteligo, Przelew24, Płacę z iPKO, Płacę z Alior Sync, Płacę z Alior Bankiem, Płać z Nordea, Pekao24Przelew, Przelew Online Crédit Agricole, Millennium - Płatności Internetowe, MeritumBank Przelew, Płać z ING, Płacę z Citi Handlowy, Płacę z PBS, Paylink Idea, EuroBank Płatność Online, Przelew z BPH, Przelew z GetinBank, Przelew z Raiffeisen, Przelew z Polbanku, Przelew z Kredyt Banku, Przelew z BGŻ, Przelew z Deutsche Banku, Przelew z Bankiem Pocztowym.
4.   Sprzedawca przewiduje również możliwość wprowadzenia płatności gotówką przy odbiorze osobistym przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty e-mail ze Sprzedawcą.
5.   Zobowiązania Klienta wynikające z umowy sprzedaży utrzymują się do chwili uiszczenia całości należności za Towar oraz Kosztów dostarczenia Towaru.

V.   Dostawa zamówionego Towaru
1.   Sprzedawca realizuje Zamówienia w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem Dostawcy oraz dostaw przesyłką pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z wyborem Klienta. 
2.   Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy jest realizowana do 5 dni roboczych:
a)   od momentu złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;
b)   od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem. 
Do czasu realizacji Zamówienia nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
3.   Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.
4.   Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.
5.   Sprzedawca przewiduje możliwość odbioru osobistego Towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy. Odbiór zamówionego Towaru możliwy będzie przez Klienta lub osobę przez niego upoważnioną (upoważnienie wymaga formy pisemnej), w siedzibie Sprzedawcy, po uprzednim potwierdzeniu terminu przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną.

VI.   Zwrot zakupionego Towaru
1.   Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do  zwrotu Towaru Sprzedawcy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z zamieszczoną pod adresem internetowym Sklepu procedurą Zwrot Towaru.
2.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.
3.   Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. Sprzedawca ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na poniesienie innych niż bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
4.   Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:
a.   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c.   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d.   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5.   W przypadku, gdy Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
6.   Sprzedawca zwraca Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

VII.   Reklamacja Towaru
1.   Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji powinno być przesłane na adres:
Sklep internetowy https://wharmonii.com.pl
A&P Harmony Piotr Hempoliński - Nowik 
ul. Szybowcowa 67 c/ 1 
70-843 Szczecin
lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy. 
2.    Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie  formularza reklamacji   dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego lub zgłoszenie reklamacji osobiście w Sklepie.
3.   Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
4.   Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. 

VIII.  Dane kontaktowe
We wszelkich sprawach związanych dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a)   pocztą pod adresem: 
Sklep Internetowy https://wharmonii.com.pl
A&P Harmony Piotr Hempoliński - Nowik
ul. Szybowcowa 67 c/ 1 
70-843 Szczecin
b)    telefonicznie pod numerem telefonu: +48 693 158 185
c)    za pośrednictwem e-mail: biuro@wharmonii.com.pl

IX.   Ochrona danych osobowych
1.   Korzystanie ze sklepu internetowego https://wharmonii.com.pl wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych.
2.   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda na przetwarzania danych osobowych w chwili rejestracji w Sklepie internetowym https://wharmonii.com.pl
3.   Informacje odnośnie Administratora danych osobowych, a także zakres, cel i sposób ich przetwarzania określa Polityka prywatności.

 
X.   Postanowienia końcowe
1.   We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
2.   Regulamin wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl